Logo Rudnik Gmina

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rudnik

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2017-2023 - Dokument obowiązujący

 

 

      Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rudnik

Gmina Rudnik w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego - otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Rudnik”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Głównym celem konkursu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Do dodatkowych celów Konkursu zalicza się:

 •  Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,

 •  

   

   Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Przesłanką do złożenia wniosku w ramach konkursu był fakt, iż na terenie Gminy występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

 

 

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RUDNIK   

   

    Projekt Programu Rewitalizacji  

   

  Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2017-2023  - dokument dla konsultacji społecznych (wersja pdf)

   

   

  1. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2017-2023

   

    Konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji  

   Konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rudnik w dniach 8 - 15 maja 

   

  Dokumenty dotyczące konsultacji:

  1. Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Rudnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik

  2.Formularz konsultacyjny ( wersja doc )

  3. Formularz konsultacyjny ( wersja pdf )

   

  Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

   

  Dokumenty dotyczące konsultacji:

   

  1. Ogłoszenie konsultacji 

  2. Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Rudnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rudnik dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

  3.Ankieta do wypełnienia (docx)

  4.Ankieta do wypełnienia (pdf)

  5.Formularz konsultacyjny do wypełnienia (docx)

  6.Formularz konsultacyjny do wypełnienia (pdf)

  7.Diagnoza Gminy Rudnik

  8. Mapa - podobszary zdegradowane

  9. Mapa - obszar rewitalizacji 

    

  Nabór Kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Rudnik

   

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK

   

  o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Rudnik

  Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2017 Wójta Gminy Rudnik z dnia 11 kwietnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rudnik dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji informuję, że w dniach od 12 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Rudnik.

   Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentuje wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez gminę w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

  W skład Komitetu wchodzą m.in. mieszkańcy gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Rudnik oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Rudnik.

   Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Komitetu:

  1)przedstawiciele mieszkańców - załącznik Nr 1;

  2)przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Rudnik - załącznik Nr 2;

  3)przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Rudnik - załącznik Nr 3.

   Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudnik, na stronie internetowej gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

  Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik w godzinach pracy Urzędu Gminy do dnia 21 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

   

   

  http://lopiennikgorny.pl/lopiennik/web/uploads/pub/news/news_456/text/POPT.jpg

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

  Załączniki :

   

   

  1. Załącznik Nr 1 

  2. Załącznik Nr 2 

  3. Załącznik Nr 3 

  Wojt Gminy Zaprasza

  Paweł Kucharczyk 

  Godziny przyjęć interesantów:

  W każdy wtorek w godz:

  7:30 - 15:30 


   

  URZĄD GMINY RUDNIK  

  Rudnik 71 

  22-330 Rudnik

  tel/fax: 84 6841123

  e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

  urząd czynny:
  pon.-pt. 7:30-15:30

   

   

  Zobacz również

  wersja językowa

  Kalendarz

  październik 2020
  Pn
  Wt
  Śr
  Cz
  Pt
  So
  Ni
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Zegar

  • :
  • :
  Akceptuję

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.