dzisiaj jest: 23 czerwca 2017. imieniny: Wanda, Józef, Albin
wersja polska 
Aktualności Ogłoszenia
Zaproszenie na XXXI obrady Sesji Rady Gminy
Zaproszenie na obrady XXXI Sesji Rady Gminy Rudnik

Przewodniczący Rady Gminy Rudnik zaprasza na obrady XXXI Sesji Rady Gminy , która odbędzie się w dniu 30 maja  2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku. Początek sesji o godzinie 900.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady.

 5. Interpelacje i wnioski radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rudnik z wykonania budżetu za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok .

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „ Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy na  lata 2017-2023”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2017 rok .

 12. Uchwalanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 14. Sprawy różne.

 15. Zakończenie sesji.

 

 

« powrót