dzisiaj jest: 23 czerwca 2017. imieniny: Wanda, Józef, Albin
wersja polska 
wnioski
1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego_wer1.pdf
2.Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
 Wniosek_o wydanie_zezwolenia_na wycinke drzew.pdf
3.Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości w gospodarstwie rolnym
 prosba_o_wydanie_zaswiadczenia.pdf
4.Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym
 oswiadczenie.pdf
5.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 sprzedaz_napojow_alkoholowych.pdf
6.Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu:urodzenia,małżeństwa,zgonu
 Wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_skr.pdf
7.Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 CEIDG-1.pdf
8.Wniosek o dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy
 Wniosek_azbest.pdf
9.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudnik
 Deklaracja GO_1.pdf
10.Wzór Wniosku - Zwrot podatku akcyzowego w 2017r.
  wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_2017 rok.pdf
11.Oświadczenie - do wniosku na zwrot podatku akcyzowego
 Oswiadczenie_ paliwo_rolnicze1.pdf

13.WZORY FORMULARZY PODADKOWYCH W ZAKRESIE PODATKU  OD NIERUCHOMOŚCI , PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO OBOWIĄCUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU :

13.Uchwała Nr XII/47/2015
 Uchwala_XII_47_2015.JPG
13.1.Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały
 Zal1_XII47.pdf
13.2.Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały
 Zal2_XII47.pdf
13.3.Wzór danych o nieruchomościach ZN-1/A, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały
 Zal3_XII47.pdf
13.4.Wzór danych o zwolnieniach w podatku od nieruchomości ZN-1/B, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały
 Zal4_XII47.pdf
13.5.Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały
 Zal5_XII47.pdf
13.6.Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały
 Zal6_XII47.pdf
13.7.Wzór danych o nieruchomościach rolnych ZR-1/A, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały
 Zal7_XII47.pdf
13.8.Wzór danych o zwolnieniach w podatku rolnym ZR-1/B, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały
 Zal8_XII47.pdf
13.9.Wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały
 Zal9_XII47.pdf
13.10.Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DL-1, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały
 Zal10_XII47.pdf
13.11.Wzór danych o nieruchomościach ZL-1/A, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały
 Zal11_XII47.pdf
13.12.Wzór danych o zwolnieniach w podatku od nieruchomości ZL-1/B, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały
 Zal12_XII47.pdf
E W I D E N C J A __ L U D N O Ś C I :
1.Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania
 Wniosek_ew_1.pdf
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia
 Wniosek_ew_2.pdf
3. Pełnomocnictwo
 Ew_Lud_Peln.pdf
4. Formularz - Zgłoszenie Pobytu Stałego
 Zgloszenie _pobytu_stalego.pdf
5. Formularz - Zgłoszenie Pobytu Czasowego
 Zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf
6. Formularz - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 Zgloszenie_wymeldowania_pstalego.pdf
7. Formularz - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 Zgloszenie_wymeldowania_pczasowego.pdf
8.Formularz - Zgłoszenie wyjazdu poza granice kraju
 Zgloszenie_wyjazdu_poza_granice.pdf