dzisiaj jest: 23 czerwca 2017. imieniny: Wanda, Józef, Albin
wersja polska 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RUDNIK

 Gmina Rudnik, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Rudnik - planowanie strategiczne”.

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

 Uwaga!

 Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

 Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

 Wypełnioną ankietą należy przesłać mailowo na adres: urzad@rudnik.gmina.pl lub przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Rudniku, pok. nr 5 .Ankietę w wersji papierowej można uzyskać, a potem złożyć, w Urzędzie Gminy w Rudniku, pok. nr 5

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 13 lutego 2015 roku

 Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rudnik !

Ankiety do pobrania:

1. Ankieta dla przedsiębiorców - pobierz

2. Ankieta dla mieszkańców - pobierz

Szkolenie dla Pracowników Urzędu Gminy

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W RUDNIKU W RAMACH PROJEKTU PN. „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE RUDNIK – PLANOWANIE STRATEGICZNE”

W dn. 06.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rudniku odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy związane z problematyką przygotowania i wdrożenia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia (szczegóły w pliku pdf poniżej):

 1.SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W RUDNIKU W RAMACH PROJEKTU PN. „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE RUDNIK – PLANOWANIE STRATEGICZNE”

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik