dzisiaj jest: 23 czerwca 2017. imieniny: Wanda, Józef, Albin
wersja polska 
Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015 - 2023 - PROJEKT
Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015 - 2023

INFORMACJA

INAFORMACJA

 dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015 – 2023.

Gmina Rudnik przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015 – 2023.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Rudnik do projektu Strategii.

Zasięg terytorialny  konsultacji obejmuje obszar Gminy Rudnik.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Rudnik, posiadający czynne prawo wyborcze do organów samorządowych.

Konsultacje prowadzone będą w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem   konsultacji.

Projekt Strategii Rozwoju Rudnik na lata 2015 – 2023, Formularz zgłoszenia opinii publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rudniku : www.rudnik.gmina.pl   w zakładce : Strategia Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015 – 2023, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag składa się do Urzędu Gminy w Rudniku :

a) listownie, na adres: Urząd Gminy w Rudniku, Rudnik 71,22-330 Rudnik

b) osobiście w sekretariacie ( pok . nr 3 )

c) lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@rudnik.gmina.pl

 Wyniki konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu w ciągu 14 dni od daty   zakończenia konsultacji oraz na najbliższej sesji Rady Gminy.

    Termin przeprowadzenia konsultacji :  od dnia 05 do dnia 26 listopada 2015r.

Dokumenty do pobrania poniżej : 1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015 - 2023, 2.3. Formularz zgłoszenia opinii  4. Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 5. Załącznik do Strategii - Projekty kluczowe

 

 

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015 - 2023

2. Formularz zgłoszenia opinii - wersja pdf

3.Formularz zgłoszenia opinii - wersja doc

4.Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Rudnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategi Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015 - 2023

5. Załącznik do Strategii Rozwoju Gminy Rudnik - Projekty kluczowe

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2015 - 2023

INFORMACJA - plik pdf :

 INAFORMACJA dot. Strategii1.pdf