Logo Rudnik Gmina

News

News zdjęcie id 682

Informacja - Stypendia szkolne

19.08.2020

STYPENDIA SZKOLNE dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o stypendium szkolne można składać, jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi do 528 zł netto na osobę.

W przypadku powyższego kryterium dochodowego, składając wniosek, należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2020 r.

Wszystkie wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie: od 1 do 15 września 2020 r.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rudnik,  znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie; w szczególności, gdy występują następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń (jeśli w imieniu pełnoletniego ucznia wniosek składają rodzice, należy dołączyć upoważnienie rodziców do złożenia wniosku oraz do reprezentowania dziecka we wszystkich sprawach związanych z przyznaniem i realizacją stypendium szkolnego),
 • dyrektor szkoły.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Zespole Oświaty w Rudniku, mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w Rudniku (wejście od podwórza).

Każdy z członków rodziny, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści:

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;
 • świadczenia otrzymywane z GOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;
 • alimenty otrzymywane oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;
 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;
 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

 - osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawia do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu bądź odmowie prawa do zasiłku, dokument potwierdzający pobieranie innego świadczenia z PUP (np. stażowe, stypendium);

 - osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza własnoręczne oświadczenie, w którym potwierdza, że nie jest zarejestrowana w PUP;

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych powyżej  1 ha przeliczeniowego, bez względu na tytuł, co oznacza, że wlicza się dochody  z gospodarstwa rolnego własnego, dzierżawionego oraz oddanego w dzierżawę                     (od 01.10.2018 r.);

 - dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł;

 • dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2020 r.;
 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art.8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

 - w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS.

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;
 • świadczenia wychowawczego, tzw. 500 +, przyznawanego na podstawie ustawy  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

ROZLICZENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym, poniesione przez wnioskodawcę.

Kwoty przyznanego stypendium są zaokrąglane do pełnych złotych.

Wydatki zwracane będą na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Gminnym Zespole Oświaty w Rudniku imiennych faktur.

Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

Uwaga: Wnioskodawcom zwracane będą także koszty zakupu podręczników, przyborów szkolnych, plecaka, obuwia i stroju sportowego, zakupionych w sierpniu 2020 r., na rok szkolny 2020/2021.

WYKAZ REFUNDOWANYCH WYDATKÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Zwrot kosztów:

 • zakupu podręczników, lektur, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,
 • zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia, 
 • zakupu materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,
 • zakupu plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki)  oraz stroju sportowego na pozaszkolne zajęcia sportowe lub inne (np. z piłki nożnej, zajęcia taneczne, koło plastyczne),
 • zakupu stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego       przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,
 • zakupu komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego; części stanowiących składowe komputera, jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz; oprogramowania, tuszy, płyt CD  i DVD, kart pamięci, pendrive,
 • opłaty abonamentu za Internet (oprócz dowodów wpłat należy koniecznie dołączyć oryginał umowy),
 • korepetycji, nauki języków obcych, zajęć komputerowych, informatycznych, zajęć dla dyslektyków, dysgrafików, logopedycznych, nauki w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęć w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystania z basenu, innych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia,
 • zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej,
 • udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: wyjazd do kina, teatru, muzeum lub na inną imprezę o charakterze edukacyjnym organizowaną przez szkołę, np.  wyjazd na ,,zieloną szkołę” lub na wycieczkę szkolną,
 • związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:

- koszty zakwaterowania w internacie, bursie,

- koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej (w przypadku   pomocy na ten cel z GOPS-u zostanie zwrócona różnica),

- koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu.

Refundacji nie podlegają: kamera internetowa, głośniki, słuchawki, podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa, telefony komórkowe, smartfony, tablety, ipody.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW, PODPISANYCH PRZEZ OBOJGA RODZICÓW.

Wnioski pobiera się w Gminnym Zespole Oświaty w Rudniku, tel. 846841121 lub 846841477.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek 2020 o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik

 

 

 

                                                                                                                Dariusz Zając

                                                                                             Gminny Zespół Oświaty w Rudniku

 

 

Wojt Gminy Zaprasza

Paweł Kucharczyk 

Godziny przyjęć interesantów:

W każdy wtorek w godz:

7:30 - 15:30 


 

URZĄD GMINY RUDNIK  

Rudnik 71 

22-330 Rudnik

tel/fax: 84 6841123

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

urząd czynny:
pon.-pt. 7:30-15:30

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.